hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Rasismens nyckelord

Kategori: Historia

Abolitionism

Organiserat motstånd mot slavhandel och slaveri som växte fram i Västeuropa i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Rörelsen var starkast i Storbritannien, där den bidrog till avskaffandet av slavhandeln 1807 och slaveriet 1833. Även i Frankrike och norra USA blev abolitionismen en stark politisk kraft under 1800-talets första hälft.

Antisemitism

Benämningen på fientlighet mot judar och judendom lär vara myntad i slutet av 1800-talet. Då började rasbiologer i västvärlden att dela upp mänskligheten i olika ”raser”. Judarna klassades lågt, till skillnad från de germanska arierna. De tyska nazisterna drog nytta av uppdelningen och fråntog de tyska judarna medborgerliga rättigheter med Nürnberglagarna 1935. Antisemitismen eskalerade efter utbrottet av andra världskriget och 1942 tog nazisterna beslut om ”den slutgiltiga lösningen av judefrågan”, vilken innebar att judarna skulle massmördas.

Eugenik

Eugenik, i Sverige ofta kallat rashygien, är den ovetenskapliga idén att förbättra människan genom biologisk förädling. Ökad barnalstring hos ”lämpliga” föräldrar och minskat barnafödande av inbillat olämpliga föräldrar genom till exempel sterilisering är exempel på detta.

Förintelsen

Förintelsen är det, av nazisterna och deras allierade, genomförda folkmordet på judar under åren 1941–1945. I vidare bemärkelse avses även nazisternas förföljelse av judar 1933–1941, den statligt initierade dödshjälpen (eutanasiprogrammet) som bidrog till att bereda marken för förintelsen samt folkmorden på andra grupper som av nazisterna klassades som mindervärdiga under andra världskriget. Totalt dödades nära 6 miljoner judar i olika förintelseläger.

Kolonialism

Kolonialism handlar om erövring, kontroll och exploatering av områden utanför kolonisatörens eget territorium. Vanligen avses Spaniens, Storbritanniens och andra europeiska länders expansion, 1500–1900. De främsta drivkrafterna i kolonialismens historia har varit ekonomiska. På 1500- och 1600-talen ville kolonialherrarna komma över ädelmetaller, kryddor och andra varor. Det tidigast koloniserade området var Latinamerika som koloniserades av spanjorer och portugiser på 1500-talet. Nordamerika koloniserades av västeuropéer på 1600- och 1700-talen. I Asien ägde koloniseringen rum på 1700- och 1800-talen. Afrika berördes bara marginellt av kolonisation före andra hälften av 1800-talet, men därefter erövrades nästan hela kontinenten av europeiska trupper på bara några decennier. Efter andra världskriget har kolonierna en efter en frigjorts genom så kallad avkolonisering.

Medborgarrättsrörelsen

Medborgarrättsrörelsen (The Civil Rights Movement) består av grupper och organisationer i USA som har arbetat för likaberättigande för svarta sedan början av 1900-talet. Rörelsen startade efter att segregationslagar införts i hela södra USA. Första framgången kom 1954 då rasåtskillnad inom skolväsendet blev olagligt. Genom Martin Luther Kings fredliga aktioner nådde Medborgarrättsrörelsen framgångar som ledde till medborgarrättslagarna 1964–1968.

Rasbiologi

Rasbiologi är en äldre benämning på forskning om människans arvsförhållanden. Rasbiologin utvecklades olikartat i olika länder. Efter 1900 fick verksamheten ofta en uttalad rashygienisk inriktning och i Sverige inrättades 1921 Statens institut för rasbiologi.

Rasdiskrimineringskonventionen

Ett internationellt avtal om avskaffande av alla former av rasdiskriminering som antogs av FN 1965. Här är ett utdrag ur konventionen:

”... varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet.”

Rasupplopp

Upplopp som beror på raskonflikter. I mitten på 1960-talet exploderade t.ex. rasupploppen i nordamerikanska städer som New York, Detroit och Washington. Upploppen står i motsats till fredliga protester, som medborgarrättsrörelsens aktioner, ledda av Martin Luther King, eller saltmarschen i Indien, som leddes av Mahatma Gandhi.

Slaveri

Slaveri kallas systemet för hållande av slavar. Slaveri har funnits i de flesta kulturer i tusentals år. De vanligaste vägarna in i slaveri har varit fattigdom (t.ex. via skuldsättning) eller krigsfångenskap. Systemet har också tillförts slavar genom handel, kidnappning eller juridiska straff. Kampen mot slaveri inleddes i Europa i slutet av 1700-talet och ledde till att västländerna på 1800-talet förbjöd slaveri. Men även i modern tid har slaveri förekommit; tvångsarbete i nazistläger under andra världskriget och Sovjetunionens fång- och arbetsläger är bara några exempel. Enligt FN-organet ILO finns det i dag över 12 miljoner slavar, varav de flesta i södra Asien.

Socialdarwinism

Darwins biologiska teori om det naturliga urvalet som överförts på samhället. Enligt socialdarwinismen pågår en ständig maktkamp i samhället där endast de starkaste överlever, vilket leder till en utveckling mot allt högre stående samhällsformer. Resonemanget, som var som mest utbrett vid sekelskiftet 1900, kan i förlängningen leda till rasistisk politik.

Kommentera inlägget här: