hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Fördjupning Samhällskunskap B

Kategori: Samhällskunskap

Vad ska du göra?

Du ska undersöka ett samhällsproblem i Västerås eller Västmanland. Vilka frågor är aktuella just nu? Vad jobbar de politiska partierna med? Hur ser det ut för ungdomar i Västerås?

 

Hur ska det göras?

Du ska skriva en uppsats enligt projektarbetsmallen. Du kommer att presentera ditt arbete kort via ett seminarium den 10/1-2013. Senaste inlämning är torsdagen den 10/1 2013 23.59.

 

Du SKA ta handledning av din lärare MINST en gång innan jul! 

 

Mallen att följa

 

Titelsida

Innehållsförteckning

Här numrerar du samtliga blad. Se till att du sätter sidummer på alla sidor i dokumentet.

Inledning

Här resonerar du kring valet av ämne och hur du tänker kring ämnet. Här går det bra att vara personlig.

Bakgrund

Här inventerar du ditt område. Vad finns det för bakgrund till just ditt område? Har någon annan genomfört just din forskning? Ge läsaren en inblick i ämnet!

Syfte, mål, problemformulering

Här formuleras problemet, uppgiften eller frågan du vill ha svar på. Hela arbetet ska genomsyras av syftet, målet eller problemformuleringen. Ett framgångsrikt arbete förutsätter ett bra och genomarbetat syfte.

Metod

Här dokumenteras det hur du har gått till väga för att svara på syftet.  

Resultat

Under denna rubrik redovisas de resultat du kommit fram till. Det kan vara enkätsvar, intervjusvar, eller andra svar på syftet.

Diskussion

Här diskuterar du med egna ord och fritt ditt resultat. Det är här du syr ihop din undersökning! Här kan du ta upp för och nackdelar med ditt resultat eller andra tänkbara konsekvenser. 

Källor

Här redovisas samtliga källor du har använt. Intervjuer, enkäter, böcker, websidor mm