hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Fördjupning rasismens historia

Kategori: Historia

Fördjupning Rasismens historia

Uppgiften är att du ska fördjupa dig inom ett av nedanstående ämnen inom rasism. Observera att det är din lärare som anger ditt ämne.

 

1.       Jim Crow (Självklart inte ett personporträtt)

2.       Apartheid och ANC

3.       Nationalismen och kopplingen till dagens rasism

4.       Det svenska rasbiologiska institutet

5.       Kolonialism/imperialism

Omfång: 3-4 sidor text, storlek 11 eller 12. Ha gärna med en källförteckning över de källor ni använder er av.

Inlämning: onsdag 18 april kl 23.59.

Muntligt seminarium:  Onsdag 18 april kl 8.30-11.00

Redovisning

Fördjupningen kommer dels att redovisas genom att ni lämnar in er skrivna text och dels via ett muntligt seminarium. Självklart förväntas ni fördjupa er på ett sätt så att ni kan sätta in er fördjupning i ett större sammanhang.  Ni ska kunna förstå de andras ämnen och koppla samman det med ert ämne!

Inför seminariet ska ni ha en skriftlig sammanfattning av ert ämne med er.

Kriterier för betyget Godkänt

Eleven beskriver grundläggande drag i den historiska utvecklingen och visar på olika krafter som styrt och styr den historiska processen

Eleven ger bakgrund och sammanhang till några skeenden och företeelser i vår tid.
Eleven använder frekventa epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp.

 

Kriterier för betyget Väl godkänt

Eleven sätter samman enskilda fenomen och fakta i det förflutna till helhetsbilder och motiverar sina ställningstaganden.
Eleven visar prov på kritisk hållning i ett resonemang om historiska problem och källor, bearbetar materialet samt motiverar sitt ställningstagande.
Eleven gör jämförelser mellan olika kulturer samt visar hur företeelser och händelseförlopp både i nutid och i gången tid har en historisk bakgrund och påverkar framtiden.
Eleven diskuterar betydelsen av olika människors och samhällens kulturarv.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Eleven diskuterar utifrån ett historiskt perspektiv dagens problem och redogör för det egna samhällets framväxt och historiska identitet samt visar därvid medvetenhet om vilka konsekvenser skilda förhållningssätt kan få i framtiden.
Eleven utgår från centrala historiska begrepp för att klarlägga förutsättningar och drivkrafter för människor och samhällen i olika tider och i olika kulturer.
Eleven anlägger skilda historiska perspektiv på vad som förr skett liksom på sin egen omvärld och sig själv.
Eleven reflekterar, resonerar och drar slutsatser utifrån bedömningar av olika källors och kvarlevors värde.

Kommentera inlägget här: