hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Mänskliga rättigheter

Kategori: Samhällskunskap

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Så börjar FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som skrevs i samband med FN:s bildande efter andra världskriget. I skuggan av kriget förföljdes, torterades och mördades miljontals människor – judar, romer, kommunister, funktionshindrade, homosexuella.

FN bildades 1945 och de mänskliga rättigheterna infördes som ett skydd för individen 1948. De ska gälla för alla människor och alltid och det är alla staters ansvar och skyldighet att se till att deras medborgare och befolkning får ta del av rättigheterna.

För att kunna hävda sina rättigheter och respektera andras krävs kunskap om de mänskliga rättigheterna.

Uppgift

Med utgångspunkt av regeringens sida www.manskligarattigheter.gov.se blir din uppgift blir att ta reda på följande:

1)      Vilka är de mänskliga rättigheterna? Beskriv kort vad var och en innebär!

2)      Varför är de så viktiga?

3)      Hur påverkar de ditt liv och andra människors liv?

4)      Har det någon betydelse vad du gör?

5)      Vad betyder de mänskliga rättigheterna i vår vardag i Västerås/Sverige?

6)      Dagligen ser vi brott mot de mänskliga rättigheterna. Ge några exempel på brott mot MR som du känner till!

7)      Hur kan du få dig själv och andra människor att bättre följa och respektera de mänskliga rättigheterna?

8)      Hur kan ”vi” (du, jag, Sveriges regering, EU, FN, andra organisationer m.fl.) få alla regeringar och länder att bättre fullfölja sina löften från 1948 när de mänskliga rättigheterna formulerades?

KOMMENTARER:

 • calle, maja, wictor, hanna, patrik och johanna säger:
  2012-03-08 | 14:31:06

  Mänskliga rättigheterna

  1.

  Rätten att inte bli diskriminerad: Ingen människa är värd mer än någon annan för alla är lika i värde och rättigheter. Med det menas att ingen får diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter p.g.a att den har annan hudfärg än sin egen, kön, sexuell läggning osv.  Rätten till liv – dödstraffet: Varje människa har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Dock så finns det ännu inget generellt förbud mot dödstraffet i folkrätten. Om man ska prata om den svenska uppfattningen så bör dödstraffet avskaffas då det är ett djupt omänskligt straff.  Förbud mot tortyr: Man kan idag säga att förbud mot tortyr är en folkrättslig regel som staterna inte kan avtala bort. Alltså får ingen människa utsättas för tortyr eller någon annan form av förnedrande behandling.  Förbud mot slaveri och slavhandel: Man får inte tvinga någon att utföra tvångsarbeten eller annat påtvingat arbete. Ingen får hållas i slaveri eller träldom. Förbudet gäller all form av slaveri och slavhandel.  Privat- och familjelivet: Ingen ska behöva utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripande i sitt hem, vilket betyder att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv. Något som en människa också har rätt till är att fritt ingå äktenskap och välja äktenskapspartner.

  ‎6 Rätten till tanke- och religionsfrihet innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor.

  7.Rätten att fritt hysa en åsikt och att uttrycka den i tal, skrift eller bild

  8. Församlingsfriheten innefattar rätten att delta i fredliga sammankomster, exempelvis att demonstrera och att anordna opinionsmöten.

  Föreningsfriheten gäller olika slags föreningar och innefattar också rätten för varje människa att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen. I föreningsfriheten ingår även rätten att bilda och ansluta sig till politiska partier

  9. Rätten till arbete innebär inte en ovillkorlig rätt till ett arbete, utan en skyldighet för staterna att vidta åtgärder som syftar till att avskaffa arbetslösheten.

  10.Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard.

  Denna rättighet innebär att alla ska ha rätt till mat, kläder, sjukvård, bostad osv.  11.Rätten till hälsa.

  Alla ska ha rätt till en god hälsa för att kunna leva ett bra liv.  12.Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

  Man ska ha rätt att själv bestämma över sin sexuella hälsa.  13. Rätten till utbildning.

  Alla ska ha rätt till att kunna gå i skolan och därmed kunna skaffa sig en utbildning och få jobb.

  14.Kvinnors rättigheter: är att kvinnor ska ha samma rättigheter som män.

  14. Barnens rättigheter:

  • Förbud mot diskriminering

  • Barnets bästa i främsta rummet

  • Rätten till liv och utveckling

  • Rätten att få komma till tals

  15. Personer med funktionshinders rättigheter: Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde

  16. Urfolkets rättigheter: Samerna är att betrakta som ett urfolk i Sverige och är en grupp som har folkrättsliga krav på en kulturell särbehandling. Målet för den svenska samepolitiken är en levande samisk kultur byggd på en ekologiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar samt ett ökat samiskt självbestämmande.

  17.Mänskliga rättigheter

  Rättigheter för nationella minoriteter – Även minoritetsgrupperna i olika länder ska ha rätt till skolgång osv.

  Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck – Alla har rätt till att bestämma sin sexuella läggning, könsidentitet och könsuttryck.  Flyktingars rättigheter - För människor som är hotade och inte har möjlighet att få skydd inom sitt land är FN:s flyktingkonvention från 1951 med 1967 års tilläggsprotokoll ett grundläggande internationellt skyddsnät. Konventionen och tilläggsprotokollet definierar vem som är att anse som flykting och syftar till att ge skydd för dem som utsätts för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna.  Migranters rättigheter - Cirka 214 miljoner människor bor utanför sitt eget hemland i dag. Nästan hälften är kvinnor och ungefär 90% är migrerande arbetstagare med familjer. Knappt 8 % av de internationella migranterna är flyktingar. Lågutbildade migranter kan vara mer utsatta för exploatering och kränkande behandling om de inte har tillgång till rättssystemet i det land de arbetar i. Möjligheterna till delaktighet i välfärds- och samhällssystemet är också av betydelse för graden av utsatthet.  2.

  Samhället skulle inte kunna fungerar utan dem mänskliga rättigheterna. Alla människor ska ha det lika bra, om män och kvinnor behandlas lika, och om det inte spelar någon roll vad man har för hudfärg eller religion, och om alla barn får det dom behöver så det blir friska och trygga, och om alla med funktionshinder får hjälpen de behöver, och om man inte är heterosexull ska man inte diskrimineras, då kommer världen få en rejäl puff framåt så det till slut kan bli fred på världen.

  3. vi i våran grupp har inte tänkt så mycket på hur det påverkar våra liv, men man kanske känner sig säkrare och mer trygg i sin omgivning.

  4. det är klart att det gör, det är ju upp till alla individer att ta sitt egna ansvar och inte diskriminerar andra.

  5.  6. De brott som mest sker är nog diskriminering, rasism.

  7. Man kanske ska börja tänka på de mer som vuxen men som barn och ungdomar så kan ju personer komma till skolor och berätta och ha föreläsningar.

  8. Personer som jobbar med detta kan åka ut och informera samhällena.

 • Lucas, Tobbe G, Patrik Ö och Felicia. säger:
  2012-03-08 | 14:31:31

  1) De är att man ska kunna leva ett hyfsat liv, alltså att man ska ha rätt till utbildning. Fri från tortyr, slaveri. Man ska även ha yttrande frihet, få delta i landets styrelse. Rätt till sina innersta tankar och skydd till familjen.  2) Det behövs för att alla människor ska få leva utifrån samma förutsättningar. Alltså att alla ska få samma möjlighet till ett bra liv.  3) I ett bra samhälle mår alla bra i men det är inte länder som har det. Till exempel i Sverige så har vi det bra för att vi följer dessa mänskliga rättigheter, men i Afrika så finns knappt detta och då blir det riktigt dåligt för dem. Bara för att de kan utsättas för slaveri, tortyr och knappt har någon frihet.  4) De som sitter på ett par miljoner och har lite hjärta till att skänka en slant till barn i fattiga länder så de kan gå i skolan så bidrar dem till att en mänsklig rättighet uppfylls. Om jag skulle börja med brottslighet, som att sälja och köpa människor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och de betyder såklart mycket för det landet som de tas ifrån.  5) Människor ska inte behöva bli kränkta för ursprung, utseende, ålder, kön, sexuell läggning och vad man tycker och tänker. Detta förekommer i Västerås och de påverkar alla som bor inom Västerås, det kan bli så att man inte känner sig trygg på grund av att behandlingarna utav varandra är illa.  6) Rasism, kränkningar, diskriminering, mobbning. Det är något man kan se dagligen i samhället.  7) Du ska behandla andra som du vill bli behandlad själv. Om man ska vara lite ful så kan man till exempel sätta en mobbare i samma scenario som mobboffret. För då tror vi att han/hon skulle sluta med det.  8) Ifall man skulle kunna få ihop riktigt många människor till en organisation som kan försöka göra något så att regeringar, FN, EU samt massa andra organisationer bryr sig om saker som händer i världen. För desto mer människor som bryr sig och försöker göra någonting åt en sak som händer i ett annat land så kan det bli så att rederingar börjar lyssna på dessa människor. Samt så skulle FN, EU och alla det andra prata igenom de mänskliga rättigheterna och kanske lägga till något i det.

 • Simon, Nathalie, Dennis, Kim och Andreas säger:
  2012-03-08 | 14:32:26

  1. Rätten till en tillfredställande levnadstandard – Alla människor har rätten att må bra, äta sig mätta samt ha kläder

  Rätten till hälsa – Alla ska ha tillgång till sjukvård och t.ex regeringen ska föra en förebyggande sjukvårdpolitik.

  Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – Man har rätten att bestämma över sin egna sexualitet och reproduktion.

  Barnets rättigheter – Barnen ska ha rätten att höras och vara respekterade, inte fösas undan.

  Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck:

  Att diskriminera någon på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck står i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter. Den typen av diskriminering är förbjuden, uttryckligen eller underförstått, enligt svensk och internationell rätt.

  Flyktingars rättigheter

  Människor som är hotade och inte har möjlighet att få skydd inom sitt land är FN:s flyktingkonvention ett grundläggande internationellt skyddsnät. Konventionen och tilläggsprotokollet definierar vem som är att anse som flykting och syftar till att ge skydd för dem som utsätts för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Enligt konventionen är en flykting en person som känner en välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse i sitt hemland på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning.

  Migranters rättigheter

  Cirka 214 miljoner människor bor utanför sitt eget hemland i dag. Nästan hälften är kvinnor och ungefär 90% är migrerande arbetstagare med familjer. Knappt 8 % av de internationella migranterna är flyktingar. Lågutbildade migranter kan vara mer utsatta för exploatering och kränkande behandling om de inte har tillgång till rättssystemet i det land de arbetar i. Möjligheterna till delaktighet i välfärds- och samhällssystemet är också av betydelse för graden av utsatthet. Internationella arbetsorganisationen, ILO, har lång erfarenhet av att arbeta för migranters rättigheter. ILO:s program för migranters rättigheter syftar till att försvara migranters rättigheter, hjälpa stater att finna bra system för reglerad invandring och att sprida kunskap om migranter.

  Kvinnors rättigheter

  Arbetet för att motverka diskriminering på grund av kön pågår på många sätt både i Sverige och internationellt. I andra kapitlet i Regeringsformen, Sveriges grundlag, förbjuds lagstiftning som missgynnar någon på grund av kön om inte lagstiftningen utgör ett led i strävandena att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt. En av det nybildade FN:s första åtgärder var att i organisationens stadga slå fast att de mänskliga rättigheterna gäller för både kvinnor och män, flickor och pojkar. FN har därefter under årens lopp fortsatt att konsekvent föra in denna princip i olika konventioner.

  Urfolkens rättigheter

  Ett urfolk härstammar från folkgrupper som bodde i landet eller i ett geografiskt område, som landet tillhör, vid tiden för erövring eller kolonisation eller fastställande av nuvarande statsgränser och vilka har behållit en del eller alla sina egna sociala, ekonomiska, kulturella och politiska institutioner. Den 13 september 2007 antog FN:s generalförsamling en deklaration om urfolkens rättigheter, som har förhandlats under många år. Representanter för världens urfolk, bland annat samerna i Norden, har deltagit aktivt i arbetet. 143 länder valde att rösta för deklarationen, 11 avstod och 4 röstade emot (Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA).

  Förbud mot slaveri och slavhandel:

  Ingen får eller har rätten till att påtvinga en ett arbete som han eller hon inte vill utföra, alltså tvångsarbete är helt förbjudet. Man får inte heller sälja andra människor, det vill säga att slavhandel är förbjudet.

  Privat- och familjelivet:

  Var och en har rätten till sitt privat och familjeliv. Man ska fritt få välja om man vill ingå i ett äktenskap eller inte, samt att man har rätten till att välja vem man vill välja att ingå äktenskapet med. Ingen har heller rätten att godtyckligt eller olagligt ta sig in i ens hem.

  Tanke och religionsfrihet:

  Alla har rätt till att tycka och tänka vad man vill samt tillhöra den religion man vill. Man har även rätt till att byta religion om man vill det. Man har även rätten att utöva sin religion i grupp eller ensam.

  Rätten att inte bli diskriminerad

  Alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. Därför får ingen diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter på grund av hudfärg, kön, sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder eller annan politisk uppfattning.  Rätten till liv – dödsstraffet

  Alla människor har rätt liv, frihet och personlig säkerhet. Det finns dock inget generellt förbud mot dödsstraffet i folkrätten men i Sverige är det ett djupt omänskligt straff som bör avskaffas.  Förbud mot tortyr

  Ingen människa får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Sverige arbetar aktivt mot alla former av tortyr och kroppsstraff.  Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

  Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.

  1. Yttrandefrihet

  Yttrandefrihet är rätten att få ha en egen åsikt och uttrycka den i tal, skrift eller bild. En stor tanke bakom yttrandefrihet är att medborgarna ska kunna ha sina egna åsikt om de frågor som vi fattar gemensamma beslut om.

  2. Förenings och församlingsfrihet

  Församlingsfriheten innefattar rätten att delta i fredliga sammankomster, exempelvis att demonstrera och att anordna opinionsmöten.

  Föreningsfriheten gäller olika slags föreningar och innefattar också rätten för varje människa att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen. I föreningsfriheten ingår även rätten att bilda och ansluta sig till politiska partier.

  3. Rätten till arbete

  Alla människor har rätt till gynnsamma och rättvisa arbetsvillkor, att man har en ersättning som man kan försörja sin familj med. Dessutom ska alla ha trygga och sunda arbetsförhållanden och möjlighet till befordran. Rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar är av avgörande betydelse för rätten till arbete.

  4. Rätten till utbildning

  Skolan är ofta avgörande för en människa att känna till och kunna hävda sina mänskliga rättigheter. Den som kan läsa, skriva och räkna kan ta till sig olika typer av information och själv bilda sig en uppfattning. Undervisningen ska vara kostnadsfri i alla fall på de grundläggande stadierna. Man ska utveckla barnets fulla möjligheter och utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna.

  5. Rätten för nationella minoriteter

  Enligt artikel 27 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter ska de som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter tillåtas att i gemenskap med andra i sin grupp ha ett eget kulturliv, utöva sin religion och använda sitt eget språk.

 • Simon, Nathalie, Dennis, Kim och Andreas säger:
  2012-03-08 | 14:32:55

  2. Annars skulle inte vi människor ha något att sträva efter och världen skulle bli en sämre plats.

  3. Det är inget man tänker varje dag men det finns där i skallen om något skulle hända och det hjälper väldigt många andra personer i världen.

  4. Ja det har det men inte märkvärdigt.

  5. De betyder lika mycket som för alla andra i världen. De ”viktigaste” rättigheterna efterlevs bättre här än i t.ex de afrikanska länderna.

  6. Diskriminering och mobbning.

  7. Genom att berätta hur andra har det och uppmärksamma dem mera och få folk att förstå att de är viktiga och framförallt börja informera i tidig ålder.

  8. Göra en rangordning och låta de länder som följer dem bäst få fördelar vid t.ex. möten. Skärpa straffen för individerna vid kränkning av de mänskliga rättigheterna.

Kommentera inlägget här: