hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Metoder för datainsamling och Oxfordsystemet

Kategori: Samhällskunskap

Klassens egna sammanfattning kring metoder för datainsamling och Oxfordsystemet
 
Intervju
 • Två typer - formell (mer som en datamaskin) och informell intervju (mer lättsam, ett samtal, där det är öppet för följdfrågor och vad intervjupersonen känner och tycker). En blandning mellan dessa kan vara att föredra.
 • Före intervjun är det bra att bestämma hur man ska göra intervjun och hur man ska sammanfatta den. Ska man banda intervjun (mycket efterarbete och eventuellt intervjupersoner som inte vill bli bandad. Fördel att man alltid har intervjun tillgänglig) eller att föra anteckningar. 
 • Var väldigt neutral vad gäller klädsel, frågor, beteende, röst mm.
 • Väl förberedda frågor med genomtänkta följdfrågor ger ett seriöst intryck och en bra intervju.
 • Öppna frågor och vänta på svar så att du inte svarar åt intervjupersonen.  
 
Enkät
 • Det finns många olika enkäter, postenkät, webenkät m fl. 
 • En enkät är billigt och enkelt samt ger ett stort kvantitativt svar med förhållandevis stor statistisk säkerhet.
 • Klara och specifika frågor som inte går att misstolka eller tyda på olika sätt. Entydiga och tydliga svar.
 • Undvik dubbla frågor och ledande frågor. Undvik också förödmjukande frågor.
 • Förbered innan VILKA som ska svara på frågorna så att du kan anpassa frågorna.
 • Använd ALLTID vet ej som alternativ och ha inget kanske eller "lagom-svar". Använd gärna 4 svar + vet ej.  
 
 
Oxfordsystemet
 • Noten sätts alltid efter punkt om man inte hänvisar till ordet i sig. 
 • Använd citat med måtta, inte för mycket inte för lite. 
 • Använd PDF:en som mall. 
 • Sätt ALLTID en not när du skrivit något så att du inte glömmer bort var du fått information från. 
 
 

Religion, vetenskap eller övernaturliga krafter

Kategori: Religion

Docenten och författaren Stefan Einhorn undrar i sin bok ”En dold Gud” om tron på Gud är möjlig när vetenskapen nu löser gåtor som tidigare bara kunnat förklaras med hänvisning till det gudomliga. Vår nuvarande civilisation bygger på både religion och vetenskap. Den engelske professorn i fysik Paul Davies säger ”Jag kan inte tro att vår existens i universum bara är ett ödets nyck, en slump, en tillfällig ljusfläck i det stora kosmiska dramat. Det måste finnas en mening med att vi finns här.” Den superintelligenta fysikern Stephen Hawking frågar sig: ”Vad är det som andas liv i ekvationerna och gör ett universum för dem att beskriva? Varför gör sig universum överhuvudtaget besväret att existera?”

Religioner menar att gud finns. Ur ett vetenskapligt perspektiv är uppfattningen om det gudomliga att det är en kemisk process i hjärnan som verkar som skydd mot upplevelsen av meningslöshet och otrygghet.

Då är frågan om det i dagens sekulariserade samhälle är övertygade om att vetenskapen kan vara den enda förklaringen eller finns tron på att övernaturliga, kanske gudomliga, krafter påverkar våra liv?   

 

Vad ska ni göra?
Ni ska två och två göra en enkel undersökning där ni tillsammans försöker få en bild av tron på det gudomliga eller övernaturliga i dagens samhälle.

Uppgiften och analysen ska sammanfattas skriftligt och mailas in till mig på hans1.andersson@skola.vasteras.se senast fredagen den 2/5. 

 

Varför?
Ur ämnesplanen: Eleven ska efter avslutad kurs ha… ….Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att analysera dessa.

 

Hur ska det göras?
Ni ska göra en enkät med minst 30 personer från alla platser i samhället och alla typer av människor.  Tänkbara frågor och svarsalternativ kan vara (Fyll gärna på med fler):

 

 

Döda människor kan i någon form visa sig för efterlevande, eller ta kontakt med dem.

Instämmer helt

Instämmer delvis

Tar delvis avstånd

Tar helt avstånd

Vet inte

 

Fler tänkbara frågor

·      Vårt öde och vår framtid styrs i hög grad av den stjärnbild vi är födda i.

·      Det finns en Gud eller gudomlig kraft som har en plan med oss människor.

·      Vi människor är levande organismer som helt styrs av arvsanlag och processer i hjärnan.

·      Vi har av en högre makt fått förmågan att skilja på gott och ont.

·      Uppfattningen om gott och ont är inlärda beteenden.

 

Ni ska sammanställa svaren och göra en analys enligt följande. 

1.     Se på resultatet av varje fråga. Finns det en klar uppfattning eller är det mer oklart och sökande?

2.     Vad får era resultat för följder när det gäller våra uppfattningar om hur vi ska handla rätt eller fel, gott eller ont?

3.     Förenklas vår tillvaro om vi har en fast tro på att vårt liv styrs av enbart vetenskap?

4.     Vad skiljer tron på en Gud från tron på att vi styrs av andra oförklarliga krafter, t ex stjärnbilder?

5.     Vad är er egen känsla och analys av de resultat ni fått fram? Vad anser samhället i frågan?