hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Metoder för datainsamling och Oxfordsystemet

Kategori: Samhällskunskap

Klassens egna sammanfattning kring metoder för datainsamling och Oxfordsystemet
 
Intervju
 • Två typer - formell (mer som en datamaskin) och informell intervju (mer lättsam, ett samtal, där det är öppet för följdfrågor och vad intervjupersonen känner och tycker). En blandning mellan dessa kan vara att föredra.
 • Före intervjun är det bra att bestämma hur man ska göra intervjun och hur man ska sammanfatta den. Ska man banda intervjun (mycket efterarbete och eventuellt intervjupersoner som inte vill bli bandad. Fördel att man alltid har intervjun tillgänglig) eller att föra anteckningar. 
 • Var väldigt neutral vad gäller klädsel, frågor, beteende, röst mm.
 • Väl förberedda frågor med genomtänkta följdfrågor ger ett seriöst intryck och en bra intervju.
 • Öppna frågor och vänta på svar så att du inte svarar åt intervjupersonen.  
 
Enkät
 • Det finns många olika enkäter, postenkät, webenkät m fl. 
 • En enkät är billigt och enkelt samt ger ett stort kvantitativt svar med förhållandevis stor statistisk säkerhet.
 • Klara och specifika frågor som inte går att misstolka eller tyda på olika sätt. Entydiga och tydliga svar.
 • Undvik dubbla frågor och ledande frågor. Undvik också förödmjukande frågor.
 • Förbered innan VILKA som ska svara på frågorna så att du kan anpassa frågorna.
 • Använd ALLTID vet ej som alternativ och ha inget kanske eller "lagom-svar". Använd gärna 4 svar + vet ej.  
 
 
Oxfordsystemet
 • Noten sätts alltid efter punkt om man inte hänvisar till ordet i sig. 
 • Använd citat med måtta, inte för mycket inte för lite. 
 • Använd PDF:en som mall. 
 • Sätt ALLTID en not när du skrivit något så att du inte glömmer bort var du fått information från. 
 
 

Vetenskapliga teorier och konflikter

Kategori: Samhällskunskap

 

Internationella relationer

Tre perspektiv på konflikterna i Jugoslavien och Somalia

 

1)    Vad innebär det liberalistiska perspektivet på internationell politik?

2)    Vilken kritik kan riktas mot perspektivet?

3)    Vad innebär det realistiska perspektivet på internationell politik?

4)    Vilken kritik kan riktas mot perspektivet?

5)    Vad innebär det konstruktivistiska perspektivet på internationell politik?

6)    Vilken kritik kan riktas mot perspektivet?

7)    Vilken var den stora konfliktorsaken mellan de olika delrepublikerna i Jugoslavien? 

8)    Varför hade Serbien så olika inställning till Sloveniens och Kroatiens självständighet?

9)    Varför motsatte sig först både Bulgarien och Grekland Makedoniens självständighet?

10) Vilka följder fick Bosnien-Hercegovinas självständighetsförklaring i mars 1992?

11) På vilket sätt har EU och FN varit inblandade i konflikten i Bosnien-Hercegovina?

12) Vad bestämdes i Daytonaavtalet?

13) Vilket av de tre perspektiven förklarar bäst orsakerna till inbördeskriget i Jugoslavien? Motivera!

14) Vilka befogenheter hade FN-trupperna i Somalia?

15) Vilka länder koloniserade Somalia under 1800-talet?

16) Hur delades de forna koloniala delarna i Somalia upp vid självständigheten?

17) Vilken var orsaken till att det blev inbördeskrig i Somalia?

18) Vilket var huvudskälet till att FN ingrep och hur lyckades operationen?

19) Hur är situationen i Somalia idag?

20) På vilket sätt skiljer sig Somalia från många andra afrikanska länder med inre motsättningar?

21) Hur ser liberalismen, realismen, konstruktivismen på kriget i Somalia?

 

Arbetet (svaren på frågorna) sker två och två och redovisning/samtal sker torsdag 13/3. 

Samhälle 3 globaliseringsuppgift

Kategori: Samhällskunskap

Vad ska ni göra?

Undersök ”ert” ämne kopplat till globaliseringen. Hur ser det ut nu? Vilka utmaningar finns det i framtiden? Vad säger statistiken? (Gapminder mm…) Koppla till ekonomisk, kulturell och politisk globalisering.

 

Grupp 1 – Kvinnors roll i den globaliserade världen

Hur påverkas kvinnor av globaliseringen? Innebär globalisering en bättre jämställdhet?

http://www.kollega.se/globalisering-bade-hot-och-mojlighet-varldens-kvinnor

 

Grupp2 – Utbildning och globalisering

Vad innebär globaliseringen för skola/utbildning i världen i Sverige? Står vi inför nya utmaningar?

http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/76/05/e595a251.pdf

 

Grupp 3 – Fattigdom och fördelning i en globaliserad värld

http://people.su.se/~jvlac/pop_pub/Vlachos_growth_globkom.pdf

Är globaliseringen bra för de fattiga eller ökar klyftorna?

 

Grupp 4 – Globalisering och hälsa/folkhälsa

http://www.svd.se/kultur/understrecket/globaliseringen-har-varldshalsan-i-sitt-grepp_215881.svd

Vad innebär globaliseringen för hälsa och folkhälsan?

 

Grupp 5 – Globalisering och miljöutmaningen

http://globaliseringsbloggen.wordpress.com/2010/12/21/globaliseringens-paverkan-pa-miljon/

På vilket sätt påverkar globaliseringen miljön? Hur ser man på framtiden?

 

 

Hur ska det göras?

Ni får ett givet ämne i gruppen och samarbetar men varje elev lämnar in enskilt via mail. Uppgiften mailas in till hans1.andersson@skola.vasteras.se under v.8. 
Tänk på att skriva tydligt och strukturerat, gärna efter gymnasiearbetesmodellen, samt att ange källor. 

 

När ska det göras?

v. 6 - v.7 eget/grupparbete

v. 8 redovisning och seminarium

 

Länkar mm

www.gapminder.org

http://globalis.se