hanswidenska

Hanswidenska är en blogg skapad för elever på Widénska gymnasiet. Syftet med bloggen är främst att bistå med länkar, information, resurser och uppgifter kopplat till de kurser som Hans genomför på skolan.

Metoder för datainsamling och Oxfordsystemet

Kategori: Samhällskunskap

Klassens egna sammanfattning kring metoder för datainsamling och Oxfordsystemet
 
Intervju
 • Två typer - formell (mer som en datamaskin) och informell intervju (mer lättsam, ett samtal, där det är öppet för följdfrågor och vad intervjupersonen känner och tycker). En blandning mellan dessa kan vara att föredra.
 • Före intervjun är det bra att bestämma hur man ska göra intervjun och hur man ska sammanfatta den. Ska man banda intervjun (mycket efterarbete och eventuellt intervjupersoner som inte vill bli bandad. Fördel att man alltid har intervjun tillgänglig) eller att föra anteckningar. 
 • Var väldigt neutral vad gäller klädsel, frågor, beteende, röst mm.
 • Väl förberedda frågor med genomtänkta följdfrågor ger ett seriöst intryck och en bra intervju.
 • Öppna frågor och vänta på svar så att du inte svarar åt intervjupersonen.  
 
Enkät
 • Det finns många olika enkäter, postenkät, webenkät m fl. 
 • En enkät är billigt och enkelt samt ger ett stort kvantitativt svar med förhållandevis stor statistisk säkerhet.
 • Klara och specifika frågor som inte går att misstolka eller tyda på olika sätt. Entydiga och tydliga svar.
 • Undvik dubbla frågor och ledande frågor. Undvik också förödmjukande frågor.
 • Förbered innan VILKA som ska svara på frågorna så att du kan anpassa frågorna.
 • Använd ALLTID vet ej som alternativ och ha inget kanske eller "lagom-svar". Använd gärna 4 svar + vet ej.  
 
 
Oxfordsystemet
 • Noten sätts alltid efter punkt om man inte hänvisar till ordet i sig. 
 • Använd citat med måtta, inte för mycket inte för lite. 
 • Använd PDF:en som mall. 
 • Sätt ALLTID en not när du skrivit något så att du inte glömmer bort var du fått information från. 
 
 
Kommentera inlägget här: